പലിശ നിരക്ക് പരിഷ്‌കരണവുമായി വീണ്ടും എസ്ബിഐ

ന്യൂഡല്‍ഹി: പലിശ നിരക്ക് പരിഷ്‌കരണവുമായി വീണ്ടും എസ്ബിഐ. രണ്ടുവര്‍ഷ കാലാവധിക്കുമുകളിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്കാണ് പരിഷ്‌കരിച്ചത്. രണ്ടുമുതല്‍ മൂന്നുവര്‍ഷം വരെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ 6.50 ശതമാനത്തില്‍നിന്ന് 6.60 ശതമാനമായി വര്‍ധിപ്പിച്ചു.

മൂന്നുമുതല്‍ അഞ്ചുവര്‍ഷം വരെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ 6.50 ശതമാനത്തില്‍നിന്ന് 6.70 ശതമാനമായും അഞ്ചുമുതല്‍ പത്തുവര്‍ഷം വരെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളുടെ നിരക്ക് 6.50 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 6.75 ശതമാനമായും വര്‍ധിപ്പിച്ചു. ഒരു കോടി രൂപയ്ക്കുമുകളിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്കും വര്‍ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഒരുവര്‍ഷം മുതല്‍ രണ്ടുവര്‍ഷംവരെയുള്ള, ഒരു കോടിക്കുമുകളിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ 6.75ശതമാനത്തില്‍നിന്ന് ഏഴുശതമാനമായുമാണ് വര്‍ധിപ്പിച്ചത്.

KCN

more recommended stories